Navigácia

Prevádzka MŠ

Prevádzkové hodiny

Od    6.00   do   16.30   hod.

 

Rozvrh denných činností

 

Čas

Činnosti detí

6:00 – 7:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí v triede A

7:00 – 11:30

Hry a činnosti podľa výberu detí,  zdravotné cviky, osobná hygiena, desiata, dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity,  pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:30 – 14:00

Osobná hygiena, obed, odpočinok,

14:15 – 15:30

Olovrant

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Odchádzanie detí domov

15:30 – 16:30

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí v triede A