Navigácia

O škôlke

 

Organizačná zložka: Materská škola, Ulica 1.čsl. brigády 39  

 Vrútky

 

MATERSKÁ ŠKOLA

„ ŠTVORLÍSTOK“

 

„Každý vzdelaný človek,

čím je lepší a ušľachtilejší,

tým viac si váži prírodu.

Kto si váži prírodu,

ten ju miluje.

Láska k prírode by sa mala

vštepovať deťom v rodinách a v škole

ako jedna z najvážnejších vlastnosti“

                                                    J. A. Komenský

 

 

Niečo o našej materskej škole

Poprvýkrát sa otvorili brány Materskej školy Centrum 1. októbra 1976 s kapacitou 120 detí. Materská škola bola štvortriedna, postupne však pribúdali deti a tak, nakoniec bola osemtriedna s 250 deťmi. Neskôr sa premenovala na MŠ 1. československej brigády a od 1.9.2015 je organizovanou zložkou Spojenej školy na Ulici  M. R. Štefánika 1, Vrútky.

Od roku 1976 do 1991 bola riaditeľkou MŠ Viera Lvončíková, od roku 1991 do 2005 bola riaditeľkou MŠ Oľga Kolářová. Od 1.4.2005 do 31.8.2015 sa materská škola spojila so základnou školou pod názvom ZŠ s MŠ M.R.Štefánika a jej riaditeľkou bola PaedDr. Erika Repková. V súčasnosti je materská škola organizačnou zložkou Spojenej školy na Ulici M. R. Štefánika Vrútky, ktorú vedie  riaditeľka  PaedDr. Erika Repková. Od roku 2005 do 2010 bola zástupkyňou RŠ pre MŠ Mgr. Lívia Čechová, od roku 2010 do 2015 bola zástupkyňou RŠ pre MŠ   Romana Kubičková a v súčasnosti je zástupkyňa RŠ pre MŠ Bc. Svetlana Stahlová.     

            MŠ je štvortriedna so štyrmi spálňami, s kapacitou 106 detí. Poskytuje celodennú výchovno–vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 – 6 rokov, deťom s odloženou školskou povinnou dochádzkou, poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Na prízemí MŠ sú dva vstupné vchody, dve triedy s príslušnými priestormi, zborovňa, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov, sklady, kotolňa. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, kancelária, kabinet.

Výchovno–vzdelávacia činnosť našej MŠ vychádza zo Školského vzdelávacieho programu, ktorý máme vypracovaný zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie pre materské školy.

Naším cieľom je plynulá adaptácia na prostredie MŠ, zameriavame sa na rozvoj perceptuálno  – motorickej, kognitívnej (poznávacej) a emocionálno – sociálnej oblasti.

Naša MŠ sa zameriava na environmentálnu výchovu, čím utvárame pozitívny vzťah k prírodnému i životnému prostrediu, rozvíjame environmentálne cítenie, ochranárske postoje a zručnosti.

 

 

Rozvrh denných činností:

Čas

 

Činnosti detí

6:00 – 7:00

Hry a činnosti podľa výberu detí v triede A

7:00 – 11:30

Hry a činnosti podľa výberu detí,  zdravotné cviky, osobná hygiena, desiata, dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity,  pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:30 – 14,00

Osobná hygiena, obed, odpočinok

14:15 – 15: 30

Olovrant

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Odchádzanie detí domov

15:30 – 16:30

Hry a činnosti podľa výberu detí v triede A

 

Personálne obsadenie

 

V MŠ pracuje 8 kvalifikovaných učiteliek a 3 nepedagogické pracovníčky.

 

Riaditeľka  SŠ:                  PaedDr. Erika Repková

Zástupkyňa RŠ pre MŠ:    Bc. Svetlana Stahlová

 

Učiteľky                     

                                                   

A trieda - triedna učiteľka Dagmar Mažáriová

                Mgr. Lívia Čechová

B trieda - triedna učiteľka Miroslava Kišová

                Bc. Svetlana Stahlová - zástupkyňa MŠ

C trieda - triedna učiteľka Andrea Vojčická

                Iveta Ločajová

D trieda - triedna učiteľka Martina Šuvadová

                Romana Kubičková

                                             

Školníčka                         Ľubica Koladová 

Upratovačky                     Marta Figurová

                                         Monika Tribulíková

Dôležité  údaje:

 

Adresa :             Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, 038 61, Vrútky

Tel. kontakt:        MŠ :    0910 697 629

                           SŠ :     043/ 4282 119

                           ŠJ :      0911 308 309

 

Webová adresa :  www.spojenaskolavrutky.sk

Email SŠ          :     spojenaskolavrutky@gmail.com

Email MŠ         :     msprizsvrutky@gmail.com

 

 

Záujmové útvary v MŠ v školskom roku 2020/2021

 

Výtvarný krúžok   vedie Mgr. Eduard Jakubec, Mgr.Katarína Rábeková (ZUŠ Vrútky)

Anglický jazyk       vedie Mgr. Helena Vargová (SŠ Vrútky)